ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου
Αίτηση Βεβαίωσης Αδυναμίας Μετακινήσεων Λόγω Χιονόπτωσης
Αίτηση Πρόσληψης Προσωπικού
Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4764/2020) - Φυσικό Πρόσωπο
Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4764/2020) - Νομικό Πρόσωπο
Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών (N.5036/2023) - Φυσικό Πρόσωπο
Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών (N.5036/2023) - Νομικό Πρόσωπο


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Μεταδημότευση
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση
Αίτηση Μεταδημότευσης
Αίτηση Δημοτολογίου
Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών
Αίτηση Διόρθωσης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αίτηση Αναμόρφωσης Λογαριασμού Ύδρευσης Βάσει Του Άρθρου 23 Του Κανονισμού
Αίτηση Διαγραφής Χρήστη Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου
Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Επανασύνδεσης Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Κατασκευής Νέας Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Μεταβολής Ιδιοκτήτη Ακινήτου
Αίτηση Οριστικής Διακοπής Παροχής Ύδρευσης Και Διαγραφής Από Το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης
Αίτηση Προσωρινής Διακοπής Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Τιμολόγησης Κατανάλωσης Με Τιμολόγιο Κοινοχρήστου
Γενική Αίτηση Υπηρεσίας Ύδρευσης


ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μη Οφειλής Εισφοράς Σε Χρήμα & Υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας
Αίτηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ
Αίτηση Νέας Ηλεκτροδότησης
Αίτηση Δήλωσης Ιδιοκτησίας